Отворени процедури

Оперативна програма: Иновации и конкурентоспособностpicture1
Приоритетни оси: Технологично развитие и иновации
Наименование на процедура: Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията
Код на процедура: BG16RFOP002-1.001
Наименование на проекта:Внедряване на иновативна онлайн платформа за софтуерни обучения „Aula Software e-Learning“.

С договор № BG16RFOP002-1.001-0098-C01

Обща стойност на проекта – 420 249.60лв.

 

 

 

Отворени процедури

Предмет на предвидената процедура: “Закупуване на софтуер за полуавтоматичен превод от български към английски език и визуализация на преведените софтуерни обучения”

 • Обект на процедурата: Доставки/Покупки
 • Приложим нормативен документ: ПМС
 • Тип на процедурата: Избор с публична покана
 • Описание: Закупуване на софтуер за полуавтоматичен превод от български към английски език и визуализация на преведените софтуерни обучения. Предвиденият софтуер се състои от 8 модула съгласно детайлната техническа спецификация.
 • Прогнозна стойност съгласно обявление: 380 000.00 лв.
 • Дата на обявлението на процедура за външно възлагане: 18.04.2017г.
 • Крайна дата за подаване на оферти: 26.04.2017 г

Документи за кандидастване – Изтегли от ТУК

 

Предмет на предвидената процедура: “Закупуване на хардуер: сървъри тип 1 – 2 бр.; сървъри тип 2 – 3 бр. ”

 • Обект на процедурата: Доставки/Покупки
 • Приложим нормативен документ: ПМС
 • Тип на процедурата: Избор с публична покана
 • Описание: Закупуване на хардуер: сървъри тип 1 – 2 бр.; сървъри тип 2 – 3 бр. съгласно детайлна техническа спецификация
 • Прогнозна стойност съгласно обявление: 35,940.40лв.
 • Дата на обявлението на процедура за външно възлагане: 18.04.2017г.
 • Крайна дата за подаване на оферти: 26.04.2017 г

Документи за кандидастване – Изтегли от ТУК

Дата на публикуване 18.04.2017г.